Dilekçe Örnekleri

İŞÇİ ALACAĞI DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
Salihli  …./…./2018
Salihli
İş Mahkemesi
Sayın Hâkimliği’ne                                                                                    
 
Davacı                              :     … ; TC No: …
Adresi                               :     … Salihli - Manisa
 
Davalı                               :     ….
Adres                                :     … Salihli - Manisa
 
Konu                               : Çalıştığım döneme ilişkin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı ve fazla mesai alacağının ve … ayları maaş alacağının en yüksek banka mevduat faizi ile tahsili talebinden ibarettir.
 
Açıklamalar              :  (dava açmanıza sebep olan olayları yazın)
 
Hukuki Deliller         : SSK kayıtları, İş yeri kayıtları, Tanık beyanları, banka kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif ve sair delail.
 
Netice i Talep                         : Yukarıda kısaca açıklanan ve hâkimliğinizin re’sen nazarı itibara alacağı sebepler muvacehesinde, fazlaya ilişkin kısmı saklı kalmak kaydı ile şimdilik
 • …,00 TL Kıdem tazminatının iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 • …,00 TL İhbar tazminatının iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 • …,00 TL fazla mesai ücreti alacağının her aya ilişkin kısmının yasal ödeme günden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 • …,00 TL yıllık izin ücreti alacağının her döneme ilişkin kısmının yasal ödeme günden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 • … ayları maaşı olan 1.000,00 TL ücret alacağının yasal ödeme günden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
 • (Başkaca talebiniz varsa yazınız)
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı
(isim soy isim – İmza)
 
 
İŞE İADE DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Salihli  …./…./2018
Salihli
İş Mahkemesi
Sayın Hâkimliği’ne                                                                                    
 
Davacı                              :     … ; TC No: …
Adresi                               :     … Salihli - Manisa
 
Davalı                               :     ….
Adres                                :     … Salihli - Manisa
Konu                                : İşe iade talebinden ibarettir.
 
Açıklamalar                   :   (dava açmanıza sebep olan olayları yazın)
 
Hukuki Deliller             : SSK kayıtları, İş yeri kayıtları, Tanık beyanları, banka kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif ve sair delail.
 
Netice i Talep               : Yukarıda kısaca açıklanan ve hâkimliğinizin re’sen nazarı itibara alacağı sebepler muvacehesinde, fazlaya ilişkin kısmı saklı kalmak kaydı ile şimdilik
 • Davalı tarafından gerçekleştirilen feshin geçersizliğinin tespiti ile İŞE İADEME,
 • Çalışamadığım döneme ilişkin 4 maaş ücretimin ve diğer haklarımın davalıdan TAHSİLİNE,
 • Mahkemenizin işe aide kararının davalı tarafından uygulanmaması halinde 8 maaş tutarındaki tazminatın davalıdan TAHSİLİNE,
Yargılama giderlerinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı
(isim soy isim – İmza)
 
 
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Salihli  …./…./2018
Salihli                                                                                              
Aile Mahkemesi
Sayın Hâkimliği’ne                                                                                    
 
Davacı                              :     … ; TC No: …
Adresi                               :     … Salihli - Manisa
 
Davalı                               :     ….
Adres                                :     … Salihli - Manisa
D. Konusu                        :     “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” sebebi ile tarafların boşanmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.
 
Açıklamalar                     :  (Boşanmaya sebep olan olayları yazınız)
 
Delillerimiz:
 1. Taraflara ait nüfus  kayıtları,
 2. Ekonomik ve sosyal durum araştırması: talep edilen nafaka miktarının belirlenmesi için,
 3. Tanık beyanları (tanıkların isim say isim adresini yazınız)
 4.  (varsa başka delillerinizi yazınız)
Mukabil delil sunma hakkımız mahfuz kalmak kaydı ile sayın mahkemenize arz olunur.
 
Netice i Talep                                    : Yukarıda kısaca açıklanan ve hâkimliğinizin resen nazarı itibara alacağı sebepler muvacehesinde,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasından dolayı taraflar arasındaki evliliğin sona erdirilerek tarafların BOŞANMASINA,
 • Tarafların reşit olmayan müşterek çocuğunun velayetinin … verilmesine, (çocuk yoksa bu talebi çıkartınız)
 • İşbu evliliğin sona ermesinden sonra müşterek çocuk/çocuklar için dava süresinde tedbir, dava sonunda iştirak nafakası adı altında davalı aleyhine … ,00 TL(çocuk yoksa bu talebi çıkartınız); Yine davacı lehine dava süresinde tedbir, dava sonunda yoksulluk nafakası adı altında davalı aleyhine … ,00 TL nafakaya hükmedilmesine,
 • Davacı lehine … ,00 TL maddi … ,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,
 • (Başkaca talebiniz varsa ekleyiniz)
Karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.
 
Davacı
(isim soy isim – İmza)


Manisa Salihli Avukat
 
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
Salihli  …./…./2018
Salihli                                                                                              
Aile Mahkemesi
Sayın Hâkimliği’ne                                                                                    
 
Davacı                              :     … ; TC No: …
Adresi                               :     … Salihli - Manisa
 
Davalı                               :     ….
Adres                                :     … Salihli - Manisa
D. Konusu                  :     Temelinden sarsılan evlilik birliğinin tarafların anlaşması neticesinde ve çerçevesinde sona erdirilmesi talebinden ibarettir.
 
Açıklamalar              :
 
Davalı ile … yılında Salihli’de evlendik. Bu evlilikten dolayı … isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Biz Manisa İlinin Salihli İlçesinin … Mahallesi nüfusunda … cilt … aile sıra no ve … sıra no ile kayıtlıyız
 
Davalı ile aramda akdedilen evlilik, fikri uyuşmazlığından dolayı sorunlu bir şekilde başlamıştır. İlk anda sorunları aşabileceğimizi düşünsek de zaman içinde aramızdaki var olan sorunlar daha da artmıştır, her ikimizde bu şekilde evliliği devam ettiremeyeceğimizi anladığımız anda boşanmaya karar verdik
 
Yukarıda belirtilenler çerçevesinde temelinden sarsılan evlilik birliğinin sona erdirilmesinin talebi zaruret arz etmiştir.
 
Hukuki Deliller         :    Taraflar arasında akdedilen protokol, Nüfus Kayıtları, Şahit beyanları ve sair kanuni delail
 
Netice i Talep            : Yukarıda kısaca açıklanan sebepler muvacehesinde, temelinden sarsılan evlilik birliğinin ekli protokol gereğince sona erdirilerek tarafların boşanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


Manisa Salihli Avukat
 
Davacı
(isim soy isim – İmza)
 
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ
 
İşbu protokolün bir tarafında, davacı … ile diğer tarafında davalı … yer almaktadır. Taraflar, Salihli Aile Mahkemesi’nin 2018/        E sayılı dosyası nezdinde görülen boşanma davası ve işbu davanın sonuçları konusunda aşağıda belirtilen çerçevede anlaşmışlardır.
 
1. Davalı/davacı kadın boşandıktan sonra kızlık soyadı olan (….) soyadını kullanacaktır.
 
2. Tarafların müşterek çocukların …. velayeti … ait olacaktır.
 
3. Davacı/davalı  müşterek çocuk için aylık …,00 TL iştirak nafakası ödeyecektir.
 
4. Davacı/davalı müşterek çocuklarla iki haftada bir Cumartesi sabah saat 10:00 dan Pazar günü akşamı saat 18:00’e kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat 10:00’dan akşam saat:18:00 e kadar, her Temmuz ayının 1. günü sabah saat 10:00’dan 30. günü akşam saat 18:00’e kadar ve okul yarı yıl tatilinin 1. günü sabah saat 10:00 dan 7. günü akşam saat 18:00’e kadar şahsi ilişki kuracaktır.
 
5. Taraflar evlilik esnasında edinilen ev eşyaları da dahil olmak üzere tüm menkul ve gayrimenkul malları işbu dava huzura getirilmeden paylaşmış olup başkaca birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır. (mal paylaşımı yapılmamışsa nasıl paylaşıldığını yazın)
 
6. İşbu boşanma sebebi ile tarafların birbirinden maddi, manevi tazminat talebi ve hediyelerin iadesi adı altında herhangi bir talebi bulunmamaktadır. (tazminat talebi varsa yazın)
 
7. Huzurdaki bu dava ile ilgili yapılan masraflar davacının üzerinde kalacaktır ve tarafların birbirinden vekâlet ücreti talebi olmayacaktır.
 
Yukarıdaki şartlar dâhilinde boşanma konusunda mutabakata varan taraflar işbu protokol metnini imzalayarak tasdik etmişlerdir. .../…/2018/ Salihli
 
 
Davacı                                                                                                                      DavalıManisa Salihli Avukat