Çalışma Alanlarımız

Danışmanlık Hizmetleri: Bu hizmet ile özellikle Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de ticari faaliyette bulunan kişilerin önleyici hukuk kapsamında İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Vergi Hukuku ve ilgilinin tabi olduğu diğer hukuk alanlarında alınacak tedbirler ile oluşması muhtemel hukuki sorunların en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Sürekli danışmanlık hizmeti ile ticari faaliyette bulunan şahıs ve şirketlere gerek kendi ofisimizden gerekse müvekkil şahıs ve şirket merkezinde faaliyette bulunarak sürekli ve etkin hukuki danışmanlık, avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. 

Ticaret ve Şirketler Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Ticari hayatın olağan süreci olan alım – satım, üretim gibi her türlü ticari aşamada oluşacak muhtemel acentalık, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, alacakların tespiti tahsili için icra işlemleri başlatılması tacirin iflas ve tasfiyesi gibi hukuki sorunlarda avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmet müvekkil istek ve talepleri çerçevesinde şekillendirilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Bireysel ve ticari işler kapsamında hazırlanması gereken konut ve işyeri kiralamaları ile hasılat (icar) kira sözleşmeleri, alım satım, hizmet, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, miras taksim sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlaması ve hazırlanmış olan sözleşmelerin hukukilik ve hak çerçevesinde uygunluğunu denetlemek üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve her türlü musiki, edebi, sinema eseri gibi tüm fikri mülkiyet haklarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde güvence altında alınması, iltibasa, korsana karşı bu hakların korunması amacı ile tecavüzlerin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve açılmış davalarda savunma üstlenilmesi amacıyla danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Hem işçinin hem de işverenin iş ilişkisinin başlamasından sonlanmasına ve sonlanması sonucunda doğması muhtemel kıdem, ihbar tazminat ile ücret, fazla mesai ve yıllık izin ücreti gibi alacaklarla; iş kazası ve iş güvenliğinden kaynaklanan davalarda; işe iade davalarında; Yine Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından kaynaklanan sigortalığın tespiti, emeklilik ve sair benzer alanlarda danışman ve avukat olarak hizmet vermek.
 
Vergi ve İdare Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Mükellef kişi ve şirketler hakkında gerek Vergi Usul Kanunu gerekse diğer mali mevzuat kapsamında yapılan işlemler neticesinde tahakkuk eden vergi asılları, cezaları yine Vergi Usul Kanunundan kaynaklana “muhteviyat itibarı ile yanıltıcı belge” (naylon fatura) düzenlemek, kullanmak iddiası ile açılan ceza davaları ile İdare Hukukundan kaynaklanan her türlü para cezası, ecrimisil ve sair benzer alanlarda danışman ve avukat olarak hizmet vermek.

Taşınmaz Hukuku ve Kamulaştırma: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de İlgili idare Kuruluşu tarafından kamulaştırılan, el konulan, işgal edilen ve fiili yol uygulamasına maruz kalan taşınmazlar hakkındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde; Yine hisseli taşınmazların ayrılması, ortaklıkların giderilmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki sorunlarda; Yine Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklı Apartman ve Site Yönetimlerinin yönetim ve aidat toplama işlemlerinde, sözleşmelerinin hazırlanması, resmi merci huzurunda süreçlerinin yürütülmesi ve dava ve icra takibi başlatılması ve sair benzer alanlarda danışman ve avukat olarak hizmet vermek.

Boşanma, Mal Paylaşım, Velayet, Nafaka ve Vesayet Davaları: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Kişilere boşanma aşamasında, velayet ve vesayet taleplerinde yine nafaka taleplerinde haklarının ve yükümlülüklerinin ne olduğunun bildirilmesi ile açılacak ve açılmış boşanma davalarında, velayet davalarında nafaka davalarında ve diğer davalarda etkin şekilde savunmasını gerçekleştirmek amacı ile avukatlık hizmeti vermek.

Miras Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Mirastan kaynaklanan taksim sözleşmesi ve taksim davaları, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) düzenlenmesi, miras sebebi ile tasarrufun iptali davaları, tapu tescil ve iptal davaları açılması ve açılmış davalarda avukat olarak savunma üstlenilmesi.


İcra ve İflas Hukuku:
Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Gerçek kişi tacir ve tüzelkişilerin iflası, iflas ertelemesi, konkordato ilanı ile ticari ve özel yaşamdan kaynaklanan her türlü alacağın icra dairesi marifeti ile tahsili ve alacak davası ikamesi, açılmış davalarda avukat sıfatı ile savunma üstlenilmesi.   

Ceza Hukuku: Manisa Salihli'de ve Salihli merkezli tüm Türkiye'de Gerek Türk Ceza Kanunu, gerek Vergi Usul Kanunun, gerekse Disiplin Hukuku çerçevesinde şahısların, tüzel kişi temsilcilerinin, borçluların ve de diğer kişilerin her türlü idari, hukuki soruşturma ve dava aşamalarının avukat olarak takibinin sağlanması.